Privacyverklaring PIA Group

Algemeen

Dit is de privacyverklaring van Partners in Accountancy ESV, met zetel te 8800 Roeselare, Armoedestraat 18, KBO 0675.799.691 en van elke vennoot, zelfstandige dienstverlener en werknemer verbonden aan Partners in Accountancy.
De privacyverklaring geldt voor alle contacten tussen Partners in Accountancy en haar klanten, zakelijke relaties van klanten en leveranciers.
Partners in Accountancy hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden en over de redenen waarom dat gebeurt.

Verwerkingsverantwoordelijke-verbintenissen

Partners in Accountancy houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), aan het beroepsgeheim, aan de deontologie van toepassing op accountants en belastingconsulenten en aan deze privacyverklaring.

Dit houdt in dat wij:
Uw persoonsgegevens verwerken in functie van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelstellingen en het soort persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
Uw persoonsgegevens slechts verwerken voor zover noodzakelijk of nuttig in het kader van de aan Partners in Accountancy verstrekte opdracht;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Partners in Accountancy is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom

Als accountants- en fiscaal kantoor verzamelt en verwerkt Partners in Accountancy verschillende soorten persoonsgegevens, zoals onder meer identificatie- en contactgegevens, financiële gegevens, familiale gegevens, contractuele en vermogensrechtelijke gegevens, loopbaangegevens, gegevens in verband met uw sociaal statuut enz. Deze gegevens hebben betrekking op de klanten van Partners in Accountancy, maar ook op haar leveranciers en op de zakelijke relaties van klanten van Partners in Accountancy.

Partners in Accountancy verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die rechtstreeks aan haar worden verstrekt, maar ook gegevens uit openbare bronnen of gegevens die haar worden verstrekt door zakelijke relaties van klanten.

Partners in Accountancy doet niet aan geautomatiseerde gegevensverwerking.

Partners in Accountancy verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op volgende doelstellingen: het uitvoeren van onze verplichtingen als accountant en belastingconsulent, juridische en zakelijke dienstverlening in brede zin, het communiceren en informeren van ons klantenbestand, het voeren van onze eigen administratieve en financiële administratie, het beheer van ons klanten- en leveranciersbestand, het verlenen van een goede dienstverlening en de goede uitvoering van onze contractuele opdracht.

Partners in Accountancy verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming, om wettelijke en deontologische verplichtingen na te komen, om onze overeengekomen opdracht correct te kunnen uitvoeren of in functie van andere rechtmatige belangen bij de klanten of zakelijke relaties van klanten.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien wettelijk, deontologisch of contractueel noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Indien we persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, wordt met deze partijen afgesproken dat zij uw persoonsgegevens enkel verwerken voor de doeleinden en op de wijze die door Partners in Accountancy zijn voorgesteld. Wij maken uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan derde partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk, deontologisch of contractueel aangewezen of noodzakelijk is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Partners in Accountancy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Partners in Accountancy ESV bewaart uw persoonsgegevens gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst en na het beëindigen ervan in functie van de wettelijke of in functie van fiscale controles nuttige bewaartermijn.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens Partners in Accountancy van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze computersystemen.
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Alle onze zelfstandige medewerkers, werknemers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten m.b.t. uw gegevens

U heeft recht op inzage, rechtzetting of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij in opdracht van u. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Daarnaast heeft u het recht ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om de verdere gegevensverwerking te staken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten – vragen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming (02/274 48 00 of contact@apd-gba.be).

Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Partners in Accountancy ESV
Armoedestraat 18
8800 Roeselare
info@pia.be

versie 12/06/2018