UPDATE! Voordelige dividenden via VVPRbis: géén nieuwe wachttermijn.

20 december 2021

UPDATE i.v.m. de informatie hieronder: op 20 december 2021 kwam er belangrijk én goed nieuws: de aanpassing van de wachttermijn wordt op advies van de Raad van State geschrapt uit het wetsvoorstel. Dat betekent dat er geen druk is om het kapitaal of de inbreng van uw vennootschap nog vóór 31 december 2021 te volstorten en nog snel dividenden uit te keren aan het verlaagd tarief. Wij zullen de inhoud van het blogartikel aanpassen zodra het wetsvoorstel door de Kamer is aangenomen. In afwachting overlegt u best met uw PIA-adviseur voor de te volgen strategie.

De wet tot nu toe.

In 2013 introduceerde de Belgische wetgever de VVPRbis-regeling. Dat is een fiscaal gunstregime ter versterking van het kapitaal van kmo’s. Dankzij deze regeling geniet uw vennootschap van een verlaagde roerende voorheffing

  1. als ze opgericht is na 1 juli 2013 met een inbreng in geld
  2. als ze al bestond maar er na 1 juli 2013 een inbreng in geld was waarvoor nieuwe aandelen werden uitgereikt

Volgens de huidige wetgeving wordt de roerende voorheffing verlaagd naar 20% voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na de inbreng. Vanaf het derde jaar na de inbreng bedraagt die verlaging van de roerende voorheffing nog 15 %. Een belangrijke voorwaarde om van dit gunstregime te genieten is wel dat het kapitaal volledig volstort moet zijn vóór de uitkering van de dividenden.

Maar die volstorting kon uitgesteld worden. Stel dat u een vennootschap oprichtte met een maatschappelijk kapitaal van 18.600 EUR na 1 juli 2013. Dan was het perfect mogelijk om enkel het minimumkapitaal van 6.200 EUR of 12.400 EUR (voor een EBVBA) te storten. De volstorting hoefde pas uitgevoerd te worden na het verstrijken van het derde boekjaar na de inbreng en vóór de toekenning van het dividend.

Wat verandert er straks?

Na de hervorming van de vennootschapswetgeving werd het begrip minimumkapitaal geschrapt. De bepaling die vennootschappen zonder minimumkapitaal (18.600 EUR) uitsluit van het VVPRbis-systeem is eveneens opgeheven.

De grote vraag is nu of vennootschappen die enkel het minimumkapitaal van 6.200 EUR of 12.400 EUR hebben ingebracht, maar zich inmiddels hebben omgevormd tot een BV zonder volstorting van het volledige kapitaal, ook in aanmerking komen voor het gunstregime.

Hierover is al flink gedebatteerd. De Rulingcommissie sloot de denkpiste dat deze vennootschappen van het VVPRbis-systeem kunnen genieten alvast niet uit. Maar de regering komt op haar stappen terug. Het was nooit de intentie om de verminderde voorheffing ook in die omstandigheden toe te laten, luidt het. Maar daarmee wordt volgens heel wat experts het gelijkheidsbeginsel geschonden. En dat leidt tot rechtsonzekerheid.

Een streng amendement.

Inmiddels werd een amendement toegevoegd aan het wetsontwerp. Daarin staat duidelijk dat het vereist is dat de sommen die bij de uitgifte van de aandelen onderschreven werden, volledig volstort moeten zijn. Met andere woorden: vennootschappen die oorspronkelijk een maatschappelijk kapitaal hadden van 18.600 EUR en die omgevormd werden zonder de volstorting, zouden volgens dit amendement toch volledig moeten volstorten.

Het amendement zou wel voorzien in een overgangsregeling voor vennootschappen die een vrijstelling van volstorting van de destijds onderschreven aandelen hebben doorgevoerd. Naar verluidt krijgen ze tijd tot 31 december 2022 om een kapitaalverhoging te doen om zo de inbreng opnieuw op het initiële niveau te brengen.

Last but not least: in hetzelfde amendement wordt ook de wachttermijn verstrengd. Die start niet langer bij de inbreng maar pas bij de volledige volstorting. En ook dat heeft grote gevolgen.

Dit voorbeeld maakt veel duidelijk.

Stel: uw vennootschap is opgericht in 2018. Haar eerste boekjaar eindigt op 31 december2018. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 18.600 EUR maar er is slechts 6.200 EUR volstort.

Zo gaat het volgens de oude regeling.

U kan op de algemene vergadering in 2022, die de winstverdeling van 2021 bepaalt, beslissen om een dividend toe te kennen. U moet enkel het kapitaal volstorten tot en met 18.600 EUR voor de toekenning van het dividend.

Zo gaat het waarschijnlijk met de nieuwe regeling.

Als u pas in 2022 volstort, zou u volgens het nieuwe amendement niet meer kunnen uitkeren aan 15 % omdat de wachttermijn van 3 jaar nu niet start vanaf 2018, maar vanaf het moment van volstorting in 2022!

Wat kunt u best doen?

Het is momenteel nog onduidelijk hoe de wet deze verstrengingen gaat implementeren. Als u regulariseert vóór 31 december 2022 is de vraag of de termijn dan ook pas begint te lopen vanaf het moment van volstorting. Met andere woorden: is het niet beter om te volstorten vóór 31 december2021? Zo blijft u genieten van een wachttermijn die al gestart is op het moment van de inbreng- in dit voorbeeld 31 december 2018.

Ons advies.

We benadrukken even dat het nog steeds om een wetsvoorstel gaat. Er is dus nog veel dat uitgeklaard moet worden. Maar bevindt u zich met uw onderneming in één van de hierboven geschetste situaties? Dan is het sowieso verstandig om toch even contact op te nemen met uw PIA-adviseur om proactief te kijken hoe u dit best aanpakt.