De zorgvolmacht. Maak werk van een zorgeloze familiale planning.

25 november 2021
Zorgvolmacht

Elke dag begeeft u zich in het rechtsverkeer: u betaalt facturen, koopt een wagen of een
woning, beheert uw vennootschap, doet aan successieplanning… Maar wat wanneer u door
ziekte, ongeval of ouderdom niet meer in staat bent om deze handelingen te stellen? Dreigt
uw vennootschap vierkant te draaien, dreigt uw successieplanning in het water te vallen of kan
u nu al stappen ondernemen om hierop te anticiperen? En hoe doet u dit het best?

Waar kan een zorgvolmacht mij bij helpen?
De zorgvolmacht biedt een oplossing. Met een zorgvolmacht geeft u aan één of meer
aangeduide personen de macht om handelingen te stellen in uw plaats, indien u hier zelf
niet meer toe in staat bent. U duidt hierbij zelf de beheerder aan van uw vermogen en uw
persoonlijke aangelegenheden. U vermijdt op die manier dat een vrederechter in geval van
onbekwaamheid een soms (onbekende) bewindvoerder moet aanstellen. Bovendien laat
een zorgvolmacht toe dat u duidelijke afspraken maakt over de draagwijdte en de
modaliteiten van de lastgeving. Twee vliegen in één klap dus.

Een zorgvolmacht is om die reden een ideaal, en zelfs onontbeerlijk instrument in het kader
van vermogensbeheer en familiale planning.

Een zorgvolmacht vindt in de eerste plaats toepassing bij het stellen van eenvoudige
handelingen: het betalen van de lopende kosten en facturen, het beheren van uw rekeningen
en het uitvoeren van noodzakelijke herstellingen aan uw goederen. Maar u kan bij de
opmaak van uw zorgvolmacht ook verder gaan en opnemen dat uw lasthebber (= diegene die
u aanduidt in de zorgvolmacht om voor u de handelingen te stellen) ook uw goederen mag
verkopen, mag schenken of zelfs uw huwelijkscontract mag aanpassen als dit tot een fiscaal
gunstiger regime leidt. Ook voor het verdere bestuur van uw vennootschap kan u in de
zorgvolmacht maatregelen treffen.

Naast de concretisering van de handelingen die de lasthebber in uw naam en voor uw
rekening kan stellen wanneer u hier zelf niet meer toe in staat bent, kan u ook bijkomende
modaliteiten invoegen. Zo kan u toevoegen dat zwaarwichtige handelingen (die bijvoorbeeld
een bepaald bedrag overschrijden) moeten worden gesteld door meerdere lasthebbers met
unanimiteit. Ook kan u in de zorgvolmacht naast uw lasthebber een vertrouwenspersoon
aanduiden, die inzage heeft in de rekeningen en op de hoogte moet worden gebracht van de
handelingen die in uw naam gesteld zijn.

In binnen- en buitenland
Sinds 1 januari 2021 kan de zorgvolmacht zelfs uitwerking krijgen in het buitenland (bv. voor
de aan- of verkoop van een buitenlands onroerend goed). Hiervoor is het wel vereist dat het
land waar u deze handelingen wil stellen, ook is aangesloten bij het Haags Verdrag van 13
januari 2000.

Conclusie
De zorgvolmacht biedt talrijke mogelijkheden, maar vereist net om die reden maatwerk. Het
is cruciaal de handelingen die kunnen worden verricht, zo nauwkeurig mogelijk te
omschrijven en eventueel al modaliteiten te voorzien. Om tegenstrijdigheden te vermijden is
het ook van belang om uw zorgvolmacht af te toetsen aan de bepalingen van uw
huwelijkscontract en de statuten van uw vennootschap. Juridisch advies op maat bij het
opstellen van een zorgvolmacht is dus geen overbodige luxe.

Contacteer uw PIA-adviseur voor meer informatie